Historia szkoły - Szkoła Podstawowa Nr18 w Tarnowie

Idź do spisu treści

Menu główne

Historia szkoły

O szkole
 
 

Szkoła zainaugurowała swoją działalność 1 września 1966 r. Mottem, które nauczyciele wybrali jako myśl przewodnią swojej pracy był art. 1 ówczesnej Ustawy o rozwoju systemu oświaty: „Nauczanie i
wychowanie w szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych ma na celu wszechstronny rozwój uczniów
i wychowanie ich na świadomych i twórczych obywateli...”
Powstanie szkoły było ściśle związane z budową nowego 10 tysięcznego osiedla przy ul. Klikowskiej. Dotychczas zamieszkująca go młodzież zmuszona była uczęszczać do kilku pobliskich szkół podstawowych. Informacje dotyczące kwestii okoliczności powstania szkoły tak tłumaczy zapis kronikarski: „Ze względu na niebezpieczeństwo zagrażające dzieciom młodszym przy przejściach przez liczne

i ruchliwe ulice Tarnowa, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i Wydział Oświaty podjęły decyzję budowy nowego 15 - izbowego budynku szkolnego w centrum osiedla”.

Na stanowisko kierownika nowej szkoły Wydział Oświaty mianował Kazimierza Knapika (1918 - 1986), oficera LWP (stopień majora, 23 odznaczenia cywilne i wojskowe m.in. Medalami „Za Zdobycie Berlina”   i „Za udział w Walce o Berlin”), uczestnika szlaku bojowego I Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki.
Od początku funkcjonowania szkoły aktywny udział w jej życiu pełnili sami uczniowie. Możliwość taką stwarzały wychowankom działające na terenie szkoły organizacje uczniowskie. Zastępca kierownika Stefan Majka zorganizował samorząd szkolny i samorządy poszczególnych klas. Powołano do życia drużynę harcerską, drużynę zuchów, Szkolne Koło PCK i Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze. Ponadto w szkole działał chór szkolny, trzy zespoły muzyczne, dwa zespoły języka angielskiego, trzy koła zainteresowań oraz dwa zespoły SKS.
Od momentu powstania szkoły pozytywnie układała się współpraca grona nauczycielskiego ze środowiskiem rodziców. Powołano komitet rodzicielski, którego pierwszym przewodniczącym został mjr Henryk Gołąb.

Rodzice uczęszczających do szkoły uczniów byli wówczas przeważnie pracownikami Zakładów Azotowych, Tamelu, Zakładów Mechanicznych, Zakładów Mięsnych, jednostek wojskowych oraz mniejszych zakładów pracy. Tak więc dzieci uczęszczające wówczas do Szkoły Podstawowej nr 18 pochodziły głównie z rodzin robotniczych.
Dla podniesienia jakości pracy wychowawczej i dydaktycznej powstały w ramach Rady Pedagogicznej szkoły cztery komisje: wychowawcza, pedagogiczna, programowa oraz Społeczna Komisja do Spraw Nieletnich. Uznanie dla nauczycieli i kierownika za efektywną pracę przyniosła już pierwsza wizytacja placówki, przeprowadzona przez inspektorów szkolnych
w marcu 1967 r.
Pierwsze uroczyste zakończenie roku szkolnego (1966/1967) połączone z rozdaniem świadectw w Szkole Podstawowej nr 18 odbyło się 24 czerwca 1967 r. Promocję do następnych klas uzyskało 96 % uczniów. W kolejny rok szkolny (1967/1968) szkoła wkroczyła z liczbą 1259 uczniów zorganizowanych w 33 oddziały. Pracę podjęło 44 nauczycieli. W kolejnym roku szkolnym ilość oddziałów zwiększyła się o 3, a liczba uczniów wzrosła do 1300.
28 stycznia 1968 r. w szkole odbyła się uroczystość całkowitego przekazania do użytku nowego budynku szkolnego oraz nadania jej imienia Hanki Sawickiej. PRL - owska rzeczywistość spowodowała, iż na ten fakt duży wpływ miały bezpośrednio czynniki polityczne. Decyzję o wyborze patrona dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Tarnowie ostatecznie zatwierdziło Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego.
19 października 1974 r. szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Jak argumentowano szkoła otrzymała sztandar za „osiągnięcia w upowszechnianiu oświaty”. Uroczystość przekazania sztandaru była ważnym wydarzeniem nie tylko w życiu szkoły, ale i całej społeczności osiedla Klikowskiego. O jej znaczeniu świadczyła obecność władz politycznych, oświatowych i administracyjnych miasta Tarnowa, a także licznie zgromadzonych rodziców. Wręczenia sztandaru dokonał na ręce dyrektora Kazimierza Knapika I Sekretarz KP PZPR w Tarnowie Eugeniusz Michoń.

 
 
 
 

W Szkole Podstawowej nr 18 szczególnie uroczyście obchodzono święta i rocznice państwowe, Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, zabawy choinkowe i noworoczne, ślubowania klas pierwszych oraz rocznice związane z historią miasta Tarnowa. Przykładem tych ostatnich były zorganizowane na terenie szkoły 22 listopada 1979 r. obchody 650 - lecia miasta Tarnowa, a także apele z okazji kolejnych rocznic Józefa Bema.
Dynamicznie rozwijały się istniejące w szkole drużyny harcerskie. We wrześniu 1969 r. trzy drużyny harcerskie zrzeszające ogółem 290 uczniów zorganizowały obchody 25 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. Z tej okazji urządziły w szkole Izbę Pamięci Narodowej, w której zgromadzono 130 eksponatów oraz przygotowały spotkanie z byłym oficerem I Dywizji im. T. Kościuszki, uczestnikiem walk o Berlin. W roku szkolnym 1971/1972 działo w SP nr 18 już osiem drużyn zuchów i harcerzy.
Na szczególną uwagę zasługuje ofiarność dzieci i młodzieży tutejszej szkoły, którą wykazywały
w zbiórkach pieniężnych na cele społeczne, organizowanych przez samorząd uczniowski. Dla przykładu w maju 1971 r. samorząd zorganizował wśród społeczności uczniowskiej zbiórkę na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. Zebraną kwotę pieniężną w sumie 1518 zł wpłacono na konto Komitetu Odbudowy Zamku, który przekazał w związku z tym pisemne podziękowanie kierownikowi Knapikowi.
W szkole przeprowadzano również liczne zbiórki na budowę Centrum Zdrowia Dziecka oraz na Społeczny Komitet Budowy „Daru Młodzieży”.
Od 1979 r. działała w szkole Spółdzielnia Uczniowska pod patronatem WSS „Społem”. Zaopatrywała ona uczniów w podręczniki, przybory szkolne, a także prowadziła działalność kulturalno - wychowawczą, przygotowując apele rocznicowe i wydając gazetkę. Tylko przez rok działalności spółdzielnia zgromadziła na swym koncie 7 tys. zł.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 uzyskiwali wysokie osiągnięcia w nauce, czego dowodem były pochwały inspektorów szkolnych wizytujących placówkę oraz udział samych uczniów
w olimpiadach przedmiotowych. Dla przykładu w roku szkolnym 1980/81 odbyło się na terenie szkoły osiem olimpiad przedmiotowych: VI Olimpiada Polonistyczna, XII Olimpiada Języka Rosyjskiego, VI Olimpiada Historyczna, V Olimpiada Biologiczna, VI Olimpiada Matematyczna, IV Olimpiada Fizyczna, IV Olimpiada Fizyczna, IV Konkurs Chemiczny, V Olimpiada Geograficzna. Ogółem wzięło w nich udział 93 uczniów z czego do dalszego etapu zakwalifikowało się 37.
W 1985 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Kazimierza Knapika zastąpiła w pełnieniu obowiązków kierowania placówką Anna Marchwica. W SP nr 18 pamięć osoby pierwszego dyrektora obdarzana jest dużym szacunkiem. Świadczy o tym powstały 10 lat później zapis kronikarski, który tak wspomina postać dyrektora: „To on stworzył tradycje tej placówki oświatowej, jego oddanie i niezwykła pracowitość owocują do dziś. Wychował bowiem grono nauczycielskie, które ciągle pracuje solidnie, a wzorem ich był właśnie dyrektor”.
W rok szkolny 1989/1990 SP nr 18 w Tarnowie wkroczyła z liczbą 1036 uczniów i 46 nauczycieli. Wyrazem zmian jakie zaszły w Polsce po roku 1988 był nowa rota ślubowania, składanego przez ósmoklasistów, kończących edukację w szkole podstawowej: „- godnie reprezentować imię tej szkoły, - pracować nad doskonaleniem swego charakteru, - dążyć do zdobywania wiadomości i umiejętności, - być wiernym sprawie pokoju, - życiem służyć Tobie Ojczyzno”. W ten kontekst wpisało się również zniesienie patronatu Hanki Sawickiej nad szkołą, który przestał funkcjonować w 1990 r. Szkoła na okres sześciu lat została pozbawiona patrona. Ten stan rzeczy uległ zmianie dopiero w 1996 roku.
18 grudnia 1995 r. Rada Szkoły, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski podjęły uchwałę w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 18 w Tarnowie imienia Jana Kochanowskiego.
W dyskusji nad wyborem nowego patrona rozważano również nadanie szkole nazwy: Jana Szczepanika, Jana Matejki, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego bądź Orląt Lwowskich. We wniosku do Zarządu Rady Miasta Tarnowa zawierającym prośbę o zatwierdzenie wyboru patrona dla SP nr 18 argumentowano: „Rozważając zasługi tego najwybitniejszego, szesnastowiecznego poety Polski i Słowiańszczyzny zauważyć należy, że: - był gorącym patriotą, - w swoich utworach głosił umiłowanie i piękno życia, - wzniósł mowę polską na wyżyny piękna, - ukazywane w dziełach wartości są uniwersalne, ponadczasowe”.

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 18 w Tarnowie imienia Jana Kochanowskiego, połączona z wręczeniem nowego sztandaru, odbyła się 26 listopada 1996 r.
W związku z tym wydarzeniem zorganizowano w szkole wiele konkursów poświęconych osobie wybitnego poety m.in.: konkurs Wiedzy o życiu i twórczości . Kochanowskiego, konkurs plastyczny - Ilustracja do twórczości poety oraz konkurs recytatorski. Weszły one na stałe do tradycji szkoły i są organizowane co roku.

Nowa rzeczywistość niepodległego państwa polskiego spowodowała, iż w nauczaniu pojawiło się wiele nowych treści, które nie mogły być przekazywane w okresie PRL-u. Nastąpiła dalsza intensyfikacja pracy dydaktycznej szkoły, co pozytywnie wpłynęło na wyniki nauczania uczniów. Wymownym tego rezultatem były laury zdobywane przez nich na różnego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Na terenie szkoły rozpoczął działalność zespół teatralny „Tuptusie”, posiadający obecnie na swym koncie wiele ogólnokrajowych sukcesów. Dla przykładu: GRAND PRIX w I Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Dziecięcych w Rybniku(1997r.),GRAND PRIX w IV Dziecięcym Festiwalu Teatralnym w Czerwonce - Leszczynach (1998 r.), tytuł LAUREATA X Ogólnopolskiego Forum Teatrów Szkolnych w Poznaniu (1999 r.), GRAND PRIX w Malborskich Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych i wiele innych. Również duże osiągnięcia w swej działalności posiadają istniejące w szkole zespół „ Tamda” i chór szkolny „Gamma”.
W szkole wydawana jest także gazetka szkolna „Przegląd Wydarzeń Szkolnych”. O jej wysokim poziomie świadczy fakt, iż została wyróżniona przez Jury III Przeglądu Prasy Szkolnej tytułem Najlepszej gazetki roku szkolnego 1995/1996.
Z dużą częstotliwością uczniowie SP nr 18 biorą również udział w konkursach plastycznych, nierzadko odnosząc w nich sukcesy. W samym tylko roku szkolnym 1999/2000 byli oni uczestnikami następujących konkursów plastycznych: „Droga listu i paczki pocztowej” (nagroda), „List do św. Mikołaja” (nagroda i wyróżnienie), „Szopka Bożonarodzeniowa” (nagroda i wyróżnienie), „Katyń Golgota Wschodu”, Konkurs Ogólnopolski „Twarze”, „Pocztówka z Tarnowa”, „Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w kulturze” i „Postać sportowca”.
Także w zakresie osiągnięć sportowych nadmienić należy o osiągnięciach uczniów SP nr 18. Przykładowo w roku szkolnym 1994/1995 reprezentacja chłopców w piłce koszykowej zajęła I miejsce w Miejskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. W tych samych zawodach III miejsce zajęli reprezentanci SP nr 18 w czworoboju lekkoatletycznym chłopców. W roku szkolnym 1997/1998 drużyna koszykarska dziewcząt zajęła III Miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Makroregionu „Małopolska”.
Od roku szkolnego 1997/1998 działa w szkole Uczniowski Klub Sportowy, dzięki którego staraniom powstało nowe boisko sportowe.6 czerwca 1998 r. odbyła się uroczystość jego otwarcia z udziałem ówczesnego Prezydenta miasta Tarnowa Romana Ciepieli.
Dopełnieniem działalności wychowawczej szkoły są organizowane na jej terenie uroczystości i zabawy. Zaliczyć do nich można obchody rocznic i świąt państwowych, Mikołajki, Andrzejki, Dzień Edukacji Narodowej, święto patronalne szkoły (26 listopad), Dzień Matki, itp. W szkole organizuje się również imprezy i uroczystości związane z ogólnokrajowymi lub ogólnoświatowymi obchodami ważnych rocznic i dni pamięci. Np. włączając się w obchody Roku Reymontowskiego, urządzony został 18 kwietnia 2000 r. Poranek Reymontowski, podczas którego uczniowie klas szóstych wystawili fragment „Chłopów”. Z kolei w bieżącym roku szkolnym zorganizowano konkurs recytatorski plastyczny, tematycznie związany z rocznicą 25-lecia pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Prace wykonane przez uczniów zaprezentowane zostały na wystawie w dolnym kościele parafii p. w. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie.. Następnie prace uczniów, przygotowane pod kierunkiem p. Marty Odbierzychleb, nauczycielki plastyki, zebrane w formie albumu, zostały wraz z życzeniami od uczniów i kadry nauczycielskiej przesłane do Watykanu. Za ten dziecięcy dar pamięci szkoła otrzymała oficjalny list z podziękowaniem w imieniu Jana Pawła II, nadesłany z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.
Wraz z początkiem roku szkolnego 2003/2004 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Zasłużoną dla SP nr 18 Annę Marchwicę zastąpiła w kierowaniu tą placówką Elżbieta Gągola, przez wiele lat pełniąca w SP nr 18 obowiązki zastępcy dyrektora.
Szkoła nr 18 im. Jana Kochanowskiego pozostaje jedną z największych placówek tego typu na terenie miasta Tarnowa. Nadal dla kadry nauczycielskiej, pracującej z dziećmi, uczniami szkoły, aktualna pozostaje myśl, iż praca nauczyciela „ma na celu wszechstronny rozwój uczniów
i wychowanie ich na świadomych i twórczych obywateli...”.

(opracowano na podstawie Kroniki Szkoły Podstawowej nr 18 w Tarnowie
autor tekstu Paweł Juśko)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego